قالب روسیه- هند وچین درکنفرانس سرانِ گروه بیست به عالیترین سطح فعال شده است

نویسنده: ایندرانی تعلقدار

مترجم: دکتراحمدعلی

پس از یک وقفۀ دوازده سال رهبران هند، روسیه وچین درحاشیه کنفرانس سران گروه بیست در بئونس آیرس ملاقات نمودند. این جلسه به ابتکارعمل ولادیمیرپوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفت.

نخست وزیرهند نارندرا مودی، رئیس جمهور چین شی جین پینگ وپریزیدنت پوتین زمینه های متعدد را مورد بحث وبررسی قرارداده که درآن این سه کشور می توانند همکاری نمایند. نخست وزیرمودی این را بعنوان یک عالیترین جلسه قلمداد نموده و اعتقاد داشته که این دوستی مابین سه کشور را تقویت خواهد داد. و صلح جهانی را خواهد افزود. او همچنین معتقد بوده که همکاری شان فورمهای بین المللی را تحکیم خواهد نمود و ازتعامل بزرگتر درمیان آنها تشویق خواهد نمود.

آنها همچنین به اهمیت اصلاحات و تحکیم موسسات چندجانبه ازجمله سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی و موسسات مالی جهانی ازقبیل بانک عمران آسیایی موافقت نموده. این سه رهبر عقیده دارند که این سه موسسه بین المللی برای جهان سودمند بوده اند. آنها به منافع و اهمیت سیستم تجاری چند جانبه و یک اقتصاد جهانی آزاد برای رشد وسعادت جهانی تاکید نمودند.

این سه رهبربمنظور توسعه صلح وثبات بین المللی منطقه ای و تحکیم همکاری ازطریق سازمانهای چند ملیتی از قبیل بریکس یعنی برازیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، سازمان همکاری شانگایی و مکانیسم های کنفرانس سرانِ آسیای شرقی برای شورومشورتهای مشترک مرتب برای افزایش همکاری موافقت نمودند آنها باور می کنند که این مکانیسم ها به آنها برای مقابله با چالشهای جهانی ازقبیل تروریسم وتغییر آب و هوا و تشویق از تصفیه مسالمت آمیز همۀ اختلافات و سهم وخدمات به رفاه از فاجعه و کمک انسانی وغیره کمک خواهند نمود. نخست وزیرهند برسرِ حصول اهداف عمران پایدار بعلت تعهد روبه تضعیف کشورهای پیشرفته بخصوص در زمینه تغییر آب وهوا اظهار نگرانی نموده.

این سه کشور برای رفع سوی تفاهم غرب بخصوص از آمریکا و متحدینش گفتند که همکاری شان برعلیه هیچ کشور سوم نیز بلکه برای بهتری جهانی معاون می باشد.

این سه رهبر احساس می کنند که نیروهای بی مانند کشورهای شان در ثبات بین المللی کمک خواهند نمود. آنها باور می کنند که آنها می توانند مدیریت اقتصادی جهانی را تقویت بدهند که سرانجام برای سیستم بین المللی سودمند خواهد بود. قالب روسیه، هند و چین بدلایل متعدد درمیان سران کشور دولت فعال نبوده اگرچه وزارتهای امورخارجه تشکیل جلسه می دادند. آخرین اجلاس در ژوئن 2018 تشکیل یافته بود. قالب روسیه، هند وچین یک قالب مهم برای سه کشور برای تحت تاثیر گذاشتن جهان بشمول اقتصاد جهانی، خیلی مهم می باشد که دچار وضع غیریقینی است. این سه رهبر به اهمیت همکاری درقالب روسیه، هند و چین اعتراف نموده و برای تشکیل این چنین جلسات سه جانبۀ بیشتر کنفرانس چند جانبه موافقت نموده. آنها برای افزایش هماهنگی، ایجاد توافق نظر و تحکیم همکاری سه جانبه برای سهم مشترک به صلح وثبات وعمران جهانی موافقت نمودند.

گردهمایی گروه روسیه، هند وچین در دورانِ اجلاس گروه بیست یک علامت برخلاف یک جانبه گرایی تحریمات غیرسازمان ملل گروه های یک پارچه و سیاست حمایتی بود. همۀ سه رهبر از چند جانبه گرایی حمایت می کنند و از قانون بین المللی موسسات ونظم وابسته به قوانین احترام می گذارند.

در دوران کنفرانس سرانِ گروه بیست، هند با ژاپن و آمریکا نیز راجع به موارد بزرگ منافع جهانی و چند جانبه در اولین اجلاس سه جانبه مذاکره نموده. این جلسه در دنبال نفوذ چین در منطقه استراتژیک هند وپاسیفیک خیلی حایز اهمیت می باشد. هند دراین اجلاس به تعهد راسخش بر ای درآوردن هند و پاسیفیک به صورت منطقه ای برای رشد اقتصادی مشترک تاکید نموده.