نخست وزیرهند گفت که بنگاههای رسانه های گروهی این کشور بهترین کار خودرا برای انجام وظایف شان بعنوان یک ستون محکم معماری ملت انجام داده است.

نخست وزیرهند گفت که بنگاههای رسانه های گروهی این کشور بهترین کار خودرا برای انجام وظایف شان بعنوان یک ستون محکم معماری ملت انجام داده است.

آقای نارندرا مودی درحین خطاب به یک مجتمع بیداری در روزجمعه در دهلی نو گفت که رسانه های گروهی این کشور نیز نقش مثبتی را درمبدل نمودن میسیونهای مراقبت دختران وهند تمیز به یک نهضت عموم مردم ایفا نموده است. اوگفت که انقلاب دیجیتالی رسانه ها را توسعه داده و نقش رسانه ها درجامعه درروزهای آینده مهم تر خواهد شد. نخست وزیرمودی اظهار امیدواری نموده که رسانه های جدید به بنیان این کشور بسیار تقویت خواهد داد. او اظهار داشت که دخالت حداقل دولتی وحکومت داری حداکثر وهمکاری همه عمران همه کلید هند است.

نخست وزیرمودی مضافاً گفت که هند جدید نیزمراجعه به ترتیبی است درجائیکه برنامه ها ازطریق شراکت عمومی شکل می گیرند و با شراکت عمومی باجرا درآورده می شوند. او گفت که دولت هند باهمین فکر درچهار سال گذشته بجلو رفته است. نخست وزیر مودی نشان داد که بعضی از برنامه های دولتی مرکزی این کشور توسط عموم مردم بعنوان مسئولیت شان بجلو برده می شوند و روحیه دولت وهمکاری دراین کشور تحکیم یافته است. آقای مودی باتحت فشار گذاشتن کارهای عمرانی دولت گفت که این کشور تغییرات مثبتی را در هرکدام بخش مشاهده می کند و تسهیلات اساسی به شهروندان این کشور فراهم نموده می شوند. او اظهار داشت که مردم اکنون به دولت عقیده دارند و دولت با شفافیت کامل وتعهد برای مردم کار می کند.