قرار است ژاپن برای نگرانیهای امنیتی سایبر فرآوردهای تله مخابرات ساخت شرکتهای بزرگ هوایی و زِد تی ای چین را قدغن نماید.

قرار است ژاپن برای نگرانیهای امنیتی سایبر فرآوردهای تله مخابرات ساخت شرکتهای بزرگ هوایی و ز تی ای چین را قدغن نماید. دولت درنظر دارد که قوانین خریداری داخلی را برای مستثنی ساختن فرآوردهای ساخت شرکتهای هوایی و زِد تی ای تجدید نماید. این ممنوعیت پس از یک درخواست آمریکا از همپیمانان جهت اجتناب از فرآوردهای ساخت دو شرکت مذکور با درنظر گرفتن ترس وبیم های ویروسها که برای حملات سایبر استعمال شده بعمل می آید. فرآوردهای داخلی که لوازمات یدکی ساخت دو شرکت چین را مورد استفاده قرار می دهد همچنین از استعمال دولت مستثنی خواهد شد.