دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ویلیام بار را یک دادگسترمحافظ کار که درحکومت شادروان جارج اچ دبلیو بوش دادستان بود نامزد کرده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ویلیام بار را یک دادگسترمحافظ کار که درحکومت شادروان جارج اچ دبلیو بوش دادستان بود نامزد کرده است. وی رئیس بخش عدالت خواهد بود. بار جانشین جف سیشن خواهد بود که ترامپ او را ماه گذشته برای دادن استعفا درمیان فشار فزاینده برکاخ سفید از بازجویی سازش روسیه رای زنی ویژه روبرت میولر مجبور ساخت.