یک گروه بین المللی علوم دانان ازکشورهایی درکنفرانس تغییر آب وهوای سازمان ملل جداً خواسته است هدف شان را برای کاهش تاثیرات نامساعد اخراج گاز افزایش بدهند.

یک گروه بین المللی علوم دانان ازکشورهایی درکنفرانس تغییر آب وهوای سازمان ملل جداً خواسته است هدف شان را برای کاهش تاثیرات نامساعد اخراج گاز افزایش بدهند. هفت علوم دان از ژاپن، آلمان، فرانسه و دیگر در یک مباحثه هیئتی در کنفرانس درهلند این درخواست را بعمل آوردند. آنها یک گزارش ویژه را توسط هیئت بین الدولتی مربوط به تغییر آب وهوا ارجاع نمودند. این حاکیست که تا اوایل سال ۲۰۳۰ میلادی درجۀ حرارت جهانی متوسط می تواند ۱.۵ درجه سلیوس از سطوح انقلابی ماقبل صنعتی افزایش یابد. آنها گفتند اهداف عالی برای کاهش های اخراج برای محدود ساختن افزایش درجه حرارت تحت پیمان تغییر آب وهوای پاریس لازم قرار دارد.