نخست وزیرهند نارندرا مودی می گوید که مساعی هند برای انکار از فراهمی پناهگاههای محفوظ به تجاوزگران اقتصادی درخارج موفق خواهد شد.

نخست وزیر نارندرا مودی اظهار اطمینان کرده است که مساعی هند برای انکار ازپناهگاهها محفوظ درخارج به تجاوزگران اقتصادی به بار خواهد آمد. نامبرده به فورم جاگرن یعنی صحنه بیداری که توسط گروه رسانه های دینیک جاگرن در دهلی نو تشکیل داده شده خطاب می کرد. نخست وزیرگفت که هند یک دستورکار نه ماده ای را به کشورهای گروه بیست مبنی بر تقاضای محکم وفعالانه برای معامله دامنه دار با تجاوزگران اقتصادی فراری تقدیم نمود. وی گفت که هند همچنین خواستار مساعی مشترک کشورهای گروه بیست جهت تشکیل یک مکانیسم که از ورود به پناهگاههای محفوظ به تجاوزگران اقتصادی فراری محروم می سازد گردید. مودی گفت که دولت درصدد پس آرودن تجاوزگران ازقبیل ویجای مالیا، مهول چاوکسی و نیراومودی برای شراکت گزارشی شان درافتضاحهای بانکی می باشد.