درانتخابات مجالس مقننه در راجستان رای دهی تقریباً ۷۴ درصد و درایالت تلانگانا ۶۷ درصد ثبت شده است.

رای گیری برای انتخابات مجالس مقننه دیروز درایالات راجستان وتلانگانا بطور مسالمت آمیز بتکمیل رسید. حدوداً ۷۴ درصد رای گیری برای ۱۹۹ کرسی مجلس مقننه ایالت راجستان ثبت گردید. درتلانگانا رای دهی ۶۷ درصد برای ۱۱۹ کرسی مجلس قانون گذاری ثبت گردید. رای گیری درحوزه انتخابی مجلس قانون گذاری رام گره ایالت راجستان در نتیجه درگذشت کاندید لغو گردید. شمارش آرا در هردو ایالت همراه با ایالات چتیسگر، مادیا پرادش و میزورام در روز سه شبنه انجام داده خواهد شد. درایالت چتیسگر رای گیری دو مرحله ای برای ۱۸ کرسی مجلس مقننه درتاریخ دوازدهم ماه نوامبر و برای ۷۲ کرسی درتاریخ ۲۰ ماه نوامبر اجرا شده بود. درایالات مادیا پرادش و میزورام رای گیری تک مرحله ای درتاریخ ۲۸ ماه نوامبر برگزار شده بود. مادیا پرادش دارای ۲۳۰ کرسی مجلس قانون گذاری و میزورام دارای ۴۰ کرسی می باشند.