ارون جایتلی وزیردارایی گفته است خارج ازگردش قراردادن اسکناس عالی منتج به شکل دهی اقتصاد گردیده است و شالوده مالیات را افزایش داده است.

ارون جایتلی وزیردارایی گفته است خارج ازگردش قراردادن اسکناس عالی منتج به شکل دهی اقتصاد گردیده است و شالوده مالیات را افزایش داده است.  جایتلی خطاب به جلسه جاگرن در دهلی نو گفت که درظرف چهار ونیم سال دولت ان دی اِ پرداخت کنندگان مالیات بردرآمد از ۳.۸ کرور درسال ۲۰۱۴ به ۶.۸۶ کرور روپیه رسیده است. وی گفت سال آینده این تا تقریباً ۷.۶ کرور دو برابر خواهد شد. جایتلی گفت که درنتیجه خارج ازگردش قراردادن اسکناس عالی هیجده صد هزار نفر که مالیات بردرآمد را پرداخت نمی کردند تحت این زمره درآمده.