یک هیئت نمایندگی حزب بی جِ پی از کمیسیون انتخابات تقاضا نموده است علیه راهول گاندی رئیس حزب کنگره برای استعمال گزارشی اخبار پرداخته شده جهت تاثیر کردن بر رای دهندگان درانتخابات مجالس مقننه ایالات تلانگانا وراجستان  اقدام بگیرد.

یک هیئت نمایندگی حزب بی جِ پی مشتمل بر جِ پی ناددا و مختار عباس نقوی رهبران ارشد حزب بی جِ پی از کمیسیون انتخابات تقاضا نموده است علیه راهول گاندی رئیس حزب کنگره برای استعمال گزارشی اخبار پرداخته شده جهت تاثیر کردن بر رای دهندگان درانتخابات مجالس مقننه ایالات تلانگانا وراجستان  اقدام بگیرد. نقوی حین گفتگو با گزارش گران چهل وهشت ساعت قبل از پایان رای گیری گفت که رئیس حزب کنگره به یک روزنامه مقیم حیدرآباد مصاحبه ای داده بود و پیروزیهای حزب خود را در تلانگانا و ایالات دیگری به نقل از بعضی ارزیابی های رای گیری ادعا نموده. وی اتهام وارد آورد که این یک تخلف ورزی از اصول وضوابط انتخابات بود طوریکه راهول گاندی برای نفود کردن انتخابات آزادانه و عادلانه کوشش نمود. نقوی گفت که حزب بی جِ پی یک شکایت تصرف نامشروع مراکز اخذ آرا در بعضی از نواحی در ایالت راجستان را ثبت نمود و برای رای گیری مجدد تقاضا نمود.