درجام جهانی بازی هاکی مردان استرالیا یک پیروزی دامنه دار یازده دو درمقابل صفر علیه چین ثبت می نماید.

استرالیا درمسابقه زمرۀ نهایی ب جام جهانی بازی هاکی مردان دیروز در بوبانسوار به چین با یازده دو درمقابل صفر شکست داد. بلاک گورس دربازی کار فوق العاده ای را انجام داد. با این پیروزی استرالیا در زمره ب با سه پیروزی و نه پوائنت سرفهرست می باشد. درمسابقه دیگری پول ب انگلیس به ایرلند با ۴ درمقابل ۲ شکست داد. با این پیروزی انگلستان با چهار پوائنت از دو پیروزی درفهرست مقام دوم دارد.