کاتک: یک نوع رقص هند

نویسنده: ال اس بخشی

مترجم: ابوالکلام

گوینده: محمودعالم ملک