سلمان خان یک ستارۀ درخشان بالی وود

تنظیم وتهیه کنندگان: محمودعالم ملک وشمس شیروانی