معبدطلایی درامریتسرهند

نویسنده: انوگیاسودان

مترجم وگوینده: محمد ولی الله ولی