سورش پرابو گفت که قرار است امارات متحده عربی و عربستان سعودی در بخش کشاورزی هند سرمایه گذاری نمایند.

وزیرمرکزی برای صنعت وبازرگانی وهواپیمایی غیرنظامی سورش پرابو گفته است که دولت یک سیاست صادرات کشاورزی را مطرح می نماید که درآن بخشهای دارای امکانات صنایع و اقلام ویژه ای مشخص و بعنوان مناطق عمران این بخش توسعه داده خواهند شد. آقای پرابو ضمن سخنرانی طی اجلاس پایانی کنفرانس سران دو روزه مشارکت کنفدراسیون صنایع هند که در مومبای صورت گرفته گفت که سیاست صادرات کشاورزی در ظرف چند روز اعلام خواهد شد که همچنین بعلاوه کشاورزی، بخشهای باغبانی، درخت کاری، شیلات و لبنیات سازی را نیز تقویت خواهد داد که کشاورزان را قادر خواهد ساخت تا قیمت خوب محصولات شان را بدست بیاورند. وزیرنامبرده مطلع ساخت که امارات متحده عربی و عربستان سعودی گرایشی را برای سرمایه گذاری دربخش کشاورزی هند ازخود نشان داده چون هردو کشور هند را بصورت پایگاهی برای تضمین امنیت خواربار شان درمی آورند. آقای پرابو گفت که هدفش گشایش بیشتر تجارت آزاد و موثرتر نمودن سازمان تجارت جهانی می باشد.