وزیردفاع هند نیرمالاسیتارامن به مسافرت دو روزه ای از فرماندهی آندامان نیکوبار به پورت بلیر رسیده است.

وزیردفاع هند نیرمالاسیتارامن به مسافرت دو روزه ای از فرماندهی آندامان نیکوبار به پورت بلیر رسیده است. این دومین بازدیدش از فرماندهی آندامان ونیکوبار می باشد. وزیردفاع آمادگی عملیاتی وعمرانهای زیربنایی واحدهای فرماندهی آندامان ونیکوبار را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. خانم سیتارامن امروز از یک رزمایش عملیاتی مربوط به همۀ نیروهای فرماندهی در دور از ساحل خلیج کیمپ ول در جزیرۀ بزرگ نیکوبار مشاهده خواهد نمود. او با سربازان تعاملی خواهد داشت و همچنین دومین مرحله پروژه مسکن پرسنل متاهل مشتمل بر ۸۶۸ واحد مسکونی برای سربازان فرماندهی آندامان نیکوبار را در مرکز نظامی باریچ گنج افتتاح خواهد نمود.