هند ونپال روابط دوجانبه شان را مورد رسیدگی قرار می دهند

نویسنده: راتان سالدی

مترجم: محمودعالم ملک

وزیرامورخارجه نپال پرادیپ کومار گیاوالی درهفتۀ گذشته برای شرکت در چهارمین سلسلۀ گفتگوی رایسینا در دهلی نو حضور داشته. او ازاین فرصت برای تبادل نظر با وزیرامورخارجه هند سوشما سواراج راجع به جنبه های متعدد روابط هند ونپال استفاده نمود. هردو وزیر تحولات اخیر در روابط دوجانبه دربخشهای متنوع وگوناگون بشمول پیشرفت بعمل آمده در ابتکار‌های جدید که ازسال ۲۰۱۸ به بعد در موارد ارتباط، کشاورزی و آبراهها بعمل آمده، را مورد رسیدگی قرار دادند. هردو رهبر برسر پیشرفت درهمکاری در زمینه های متعدد ابراز رضایت نموده و تعهد شان را برای نگهداری تحرک آنی برای تحکیم بیشتر روابط مرسومی دوجانبه دوستانه و صمیمانه تکرار نمودند.

هردو کشور در دورانِ بازدید نخست وزیر نارندرا مودی از نپال در ماه مه سال گذشته که سومین بازدیدش درظرف کمتراز چهارسال بوده به نقش ارتباطات در رشد اقتصادی برانگیزنده و توسعه روابط مردم به مردم تاکید نموده. هند ونپال سه ابتکار جدید را در سال گذشته در زمینه های راه آهن، کشاورزی و آبراهها بعمل آورده. ارتباط آبراهها کاملاً یک زمینه جدید برای هردو کشور بود. مقامات ارشد هردو کشور درتکمیل این هدف چگونگی‌هایی را برای مدیریت آبراههای داخلی برای سرویسهای محموله ای در رودهای کوشی وناراینی نپال ازطریق رود گنگا مورد بحث وبررسی قرار داده. این تصمیم برجسته درباره پیگیری امکانات این وسایل اضافی ترابری مابین هند ونپال درچهارچوب پیمان تجاری و ترانزیت در دورانِ بازدید نخست وزیر نپال کِ پی شارما اولی ازهند درماه آوریل ۲۰۱۸ میلادی گرفته شده. این سرویس ترابری فرامرزی اضافی نپال را با آمد و رفت موثر و ارزان از راه دریایی مرتبط خواهد ساخت. هردو وزیر پیشرفت دراین زمینه را درملاقات شان مورد رسیدگی قرار دادند.

درحاشیه کنفرانس سران بیمستک درکاتماندو در ماه اوت گذشته برای ارزیابی ابتدایی خط راه آهن پیشنهادی از شهر مرزی رکسول درهند تا کاتماندو یک یادداشت تفاهم مابین هند ونپال به امضا رسید. هردو کشور برای ساختن خط راه آهن الیکتریکی جدید با کمک مالی هند موافقت نموده. این ارزیابی قرار است درظرف یک سال بتکمیل برسد. هردو وزیرخارجه همچنین پیشرفت بعمل آمده دراین زمینه وهمچنین پروژه های راه آهن دیگر را که درمراحل متعدد اجرا درنپال با پشتیبانی هند قرار دارند، مورد رسیدگی قرار دادند.

سومین ابتکارعمل بزرگ که هند ونپال درسال گذشته انجام داده در زمینه کشاورزی بوده چون هردو کشور بطور عمده وابسته به کشاورزی می باشند و مشتاق افزایش همکاری دراین زمینه حیاتی اقتصاد می باشد. آنها تصمیم گرفتند به پروژه های تعاونی درتحقیقات وعمران، تربیت درجریانات کشاورزی مدرن، تکنولوژی بهبودیافته بذرها، صحت زمین، جنگل کشاورزی، دام پروری و زمینه‌های مربوطه دیگر توجه مرکوز نمایند. وزیرنپال برای کشاورزی، مدیریت ارضی و تعاونی‌ها چکراپانی کهانال بعنوان پیگیری این تصمیم درماه ژوئن سال گذشته از دهلی نو بازدید نموده و مذاکرات گسترده ای را با وزیرکشاورزی و بهبودی کشاورزان راداموهان سینگ راجع به مشارکت جدیدش در کشاورزی انجام داد.

خانم سوشما سواراج وآقای گیاوالی این ابتکار‌های جدید را بطور مفصل مورد بحث وبررسی قرار دادند و همچنین پیشرفت بعمل آمده در پروژه‌های فعلی دیگر در نپال را که باکمک هند بمعرض اجرا گذارده می شوند، را نیز مورد بحث وبررسی قرار دادند. آقای گیاوالی ضمن سخنرانی در مذاکرات رایسینا به لزوم همکاری هند برای پیشرفت و سعادت مشترک، ارتباط فیزیکی بهتر و ارتباط بزرگ مردم به مردم تاکید نمود. او هند را بعنوان بزرگترین شریک تجاری نپال توصیف نموده به بیشتر از نود کشور خاطر نشان ساخته که نپال وهند ازلحاظ جغرافیایی، تاریخی، مذهبی و فرهنگی ارتباط نزدیکی دارند و با روابط گسترده‌ای و دامنه دار برخوردار می باشند. خانم سواراج به این کنفرانس گفت که دهلی نو منابع عالی و توجه خود را به کشورهای همجوارش اختصاص داده و ارتباط منطقه ای نسل جدید و زیربنایی