ترویج زبان وادبیات فارسی در سنبهل

نویسنده وگوینده: دکترمحمد قمرعالم