مهاراجا کریشن پرساد شاد: یک مربی فارسی درهند

نویسنده: پرفسورشعیب اعظمی

گوینده: دکتراحمدعلی