خطابه رئیس جمهور رامنات کوویند درآستانه هفتادمین سالروزجمهوری هند

مترجم وگوینده: دکتراحمدعلی