برنامه ویژه برسر روزشهدا درهند بمناسبت سالروزشهادت ماهاتما گاندی

نویسنده: ادریس حسین

تنظیم وتهیه کنندگان: ادریس حسین، دکترنعیم الدین، محمد نجیب خان وابوالکلام