گزارش رادیویی راجع به مراسم رژه ونمایش مجلل فرهنگی بمناسبت سالروز جمهوری هند درراجگات دهلی نو

تنظیم وتهیه کننده: محمودعالم ملک