آیورویدا: سیستم داروجات محلی هند

نویسنده: کوی راج وید ویرات شارما

مترجم وگوینده: دکتراحمدعلی