رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی بعنوان رئیس اتحادیه آفریقایی در کنفرانس هیئت قاره ای در ایتوپی انتخاب شده است.

رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی بعنوان رئیس اتحادیه آفریقایی در کنفرانس هیئت قاره ای در ایتوپی انتخاب شده است. السیسی خطاب به این کنفرانس سران گفت که او به بهبودی صلح وامنیت در قاره آفریقایی توجه مبذول خواهد نمود. انتخاب السیسی ریاست یک سالۀ رئیس جمهور راواندا پال کاگامه را خاتمه می دهد. گروه حقوق انسانی عفو بین المللی ضمن واکنش نسبت به انتصاب السیسی گفت که ریاستش ممکن است به مکانیسم های حقوق انسانی اتحادیه اروپایی لطمه بزند.