رئیس صندوق بین المللی پول بریتانیا را راجع به چالش برگزیت اخطار نموده است.

رئیس صندوق بین المللی پول کریستین لاگارد  اخطار نموده است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی به این معنی است که این هیچ وقت بطوریکه درحال حاضر است برای اقتصاد آن کشور سودمند نخواهد بود.

خانم لاگارد ضمن سخنرانی درکنفرانس سرانِ جهانی در دوبی در روز یکشنبه کناره گیری بریتانیا از اتحادیه اروپایی را بباد انتقاد گرفت. قرار است بریتانیا در تاریخ بیست ونهم ماه مارس اتحادیه اروپایی را ترک گوید.

بازرگانان بریتانیا از نبودن قرار داد برگزیت با اتحادیه اروپا می ترسند که باعث هرج ومرج اقتصادی با تحمیل تعرفه ها، گمرکات وموانع دیگر مابین بریتانیا و اروپای عمده خواهد شد.