نیروهای سوریه مورد حمایت آمریکا چهل ویک موضع تحت تصرف کشور اسلامی داعش در سوریه شرقی را بدست خود گرفته اند.

نیروهای سوریه مورد حمایت آمریکا چهل ویک موضع تحت تصرف کشور اسلامی داعش در سوریه شرقی را بدست خود گرفته اند و استحکامات شان را در آخرین ناحیه کوچک که آنها در سوریه شرقی تحت تصرف خود داشته نابود ساخته اند. نیروهای دموکراتیک سوریه برهبری کردها دیروز پیش روی نموده پس از آن که آنها دست به یک حمله نهایی برای پاکسازی این ناحیه از تروریستهای داعش درشنبه شب زدند. در داخل باغوز نبرد سنگین جریان دارد که از آنجا بیست هزار نفر از غیرنظامیان تخلیه شده اند. هواپیماهای ائتلافی برهبری آمریکا از جنگجویان نیروهای دموکراتیک سوریه پشتیبانی می نمایند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش بینی نموده است که گروه کشوراسلامی داعش تاهفتۀ آینده همۀ سرزمینها را که درعراق و سوریه تحت تصرف خود داشته، از دست خواهد داد. این باعث خاتمه یک جنگ جهانی چهارساله برای خاتمه تصرف این گروه افراط گرا درقسمت‌های اعظم سوریه وعراق خواهد شد.