دریک رویارویی در بخش کولگام جامو وکشمیر پنج نفر از تروریستها کشته شدند.

درجامو وکشمیر چهارپرسنل پلیس، سه پرسنل پلیس نیروی مرکزی و دونفر از غیرنظامیان مجروح شده پس از آن که تروریستها عصرگذشته در ناحیه لال چوک شهر سرینگر یک دسته امنیتی را با نارنجک مورد حمله قرار دادند. منابع امنیتی حاکیست که همۀ مجروحین برای معالجه به بیمارستان شتافته شدند. نیروهای امنیتی برای بازداشت نمودن این حمله آوران شروع به جستجو نموده اند. جیش محمد مسئولیت این حمله را بعهده گرفته است. در رویارویی دربخش کولگام جامو وکشمیر پنج نفر از تروریستها نیز کشته شدند.