ابوظبی هندی را بعنوان سومین زبان رسمی دادگاه همراه با عربی و انگلیسی شامل نموده است.

ابوظبی بعنوان قسمتی از اقدامی بمنظور بهبودی دسترسی به عدالت تصمیم گرفته است هندی را بعنوان سومین زبان رسمی دادگاه شامل نماید. اداره قضایی ابوظبی گفت که این اداره تصویب فرم های تعاملی بیانیه ادعای ارائه شده بحضور دادگاه را باشمولیت هندی تهیه نموده است. تخمیناً ۳.۳ میلیون نفر از هندیان در امارات متحده عربی حضور دارند و تعداد زیادی از آنها کارگران یقه آبی می باشند.