تقریباً بیست میلیون نفر ارادتمندان در فستیوال کومب غسل مقدس نمودند.

فستیوال بسنت پنچمی در روز یکشنبه برگزار شد. این فستیوال بعنوان سرسوتی پوجا درتاریخ پنجم شوکلا پاکش در ماه ماگ برگزار می شود.

بدین مناسبت تقریباً دو میلوین نفر ارادتمندان در دورانِ سومین و آخرین غسل شاهی در فستویال کومب در پریاگ راج غسل مقدس نمودند. تدارکات امنیتی شدید برای این غسل مقدس بعمل آمده بود.

پریزیدنت رامنات کوویندو نخست وزیرنارندرا مودی بمناسبت بسنت پنچمی به مردم تبریک گفته اند.

سرسوتی پوجا در بنگال غربی با جنب وجوش مرسومی برگزار می شود. بت سرسوتی ربة النوع دانش در هرخانواده بخصوص موسسات تعلیمی مورد پرستش قرار می گیرد.