اعتراض پوچ چین

نویسنده: پرفسورسریکانت کونداپالی

مترجم: دکتراحمدعلی

بطورپیش بینی، چین برسرِ بازدید نخست وزیرنارندرا مودی از اروناچل پرادش که به مسافرت ایالت شمال شرقی برای افتتاح نمودن یک پروژه ساختمان تونلی در سِلا که تاوانگ را با سایر این ایالت مرتبط می سازد، بوده اعتراض نموده است. این واکنش ازطرف چین یک واکنش جدید نیست و آن را می توان بعنوان یک امر عادی و پروفرم دید.

این  اعتراض نامه‌ها نو نیستند وتقریباً هرسال پس از آن که اروناچل پرادش ده سال قبل بصورت ایالتی بوجود آمده بعمل می آیند. آقای مودی درماه فوریه ۲۰۱۵ برای افتتاح نمودن یک ایستگاه راه آهن و بنیان گذاری یک پروژه برق از آروناچل پرادش بازدید نموده بود. نایب وزیرامورخارجه چین راجع به این بازدید اظهارعدم رضایت و مخالفت شدید نموده. سفیرهند درچین درآن زمان برای تحویل اعتراض نامه احضار شده بود. دلایی لاما در سال ۲۰۱۷ از اروناچل پرادش دیدار نموده که بار دیگر منجر به اعتراضات از طرف چین گردید. نخست وزیرنارندرا مودی بار دیگر درماه فوریه ۲۰۱۸ میلادی از این ایالت بازدید نموده و ازطرف چین مورد انتقاد قرار گرفت. درماه نوامبر ۲۰۰۸ میلادی وزیرامورخارج آن وقت پرانات موکرجی از تاوانگ در اروناچل پرادش بازدید نموده بود و گفته بود که دو نماینده منتخب از این ایالت با سیستم دموکراتیک پویا دراین ایالت در پارلمان هند نمایندگی دارند. او درآن وقت گفته بود که سوال کناره گیری از ارناچل پرادش یا هیچ قسمت آن وجود ندارد. چین برسر این بازدید ابراز تاسف نموده بود.

در ماه اکتبر ۲۰۱۶ سفیر آن وقت آمریکا ریچارد وارما به دعوت سروزیر این ایالت ازاین ایالت بازدید نموده بود. درسال 1962 وزارت امورخارجه آمریکا توضیح داده بود که خط میک موهان مرزی مابین هند وچین می باشد. چین هنوز ازآن تکذیب می نماید. بیجینگ همچنین برسر بیانات به حمایت هند وزیر امور خارجه چین تارو آسو در رابطه با حاکمیت این کشور بر اروناچل پرادش نیز اعتراض نموده است.

چون چین نمی تواند در رابطه با اروناچل پرادش کاری را انجام بدهد، این یک بازی خرابکاری برای همۀ بازدید کنندگان از اروناچل پرادش می شود. سروزیر سابق این ایالت نتوانست با افسران اداری متعدد ازاین ایالت کسب روادید نماید.

بهرحال چین برای مردم عادی اروناچل پرادش شروع به صدور روادید منگنه زده نموده است. هند درماه نوامبر سال ۲۰۰۹ بسرعت یک مشورت مسافرتی را صادر نموده به شهروندان هندی اخطار نموده بود که روادید‌های چینی منگنه زده برای مسافرت به خارج از کشور معتبر نیست.

صدور روادید‌های منگنه زده به ساکنین اروناچل پرادش از طرف چین ناراحتی و نومیدی را بوجود آورده است. درسال ۲۰۱۱ یک تیم کراته در فرودگاه دهلی برای قصد مسافرت به چین با روادید‌های منگنه زده بازداشت شده بود. همین طور درسال ۲۰۱۲ به یک تیم وزنه برداری اجازه مسافرت به آن کشور با روادید منگنه زده نداده شد.

آقای مودی در دوران مبارزات انتخاباتی لوک سبا درسال ۲۰۱۴ برای حزبش در دیداری از پاسی گات در اروناچل پرادش بطور غیرمستقیم ذهنیت توسعه طلب چین در همجوار این کشور را که برای صلح وامنیت منطقه ای زیان آورد می باشد، بباد انتقاد گرفته بود. او پس از روی کارآیی اش در سال ۲۰۱۴ از یک سیاست فعال نسبت به چین با مطالبه متقابل برای تعهد هند به یک سیاست چین رهبری نموده بود. هند با نبودن هیچ تعهد از طرف چین دراین زمینه شروع به تشدید پروژه های زیربنایی دراین ایالت و همچنین نواحی مرزی مرئی در ساختمان جاده استراتژیکی، ترفیع مناطق فرونشینی پیشرفته به میدان‌های هوایی مناسب، سه پایگاه هوایی جدید دراین ایالت ودیگران نموده.

این برای دهلی واضح است که باوجود کنفرانس سران ووهان مابین آقای مودی و رئیس جمهور چین شی جین پینگ درماه آوریل سال ۲۰۱۸ بیجینگ موضوع اروناچل پرادش را بدون هیچ دلیلی مطرح می کند. هند برای حفظ نمودن حاکمیتش هرکار ممکنه را انجام می دهد. تحکیم موقعیت نظامی چین در اقصی چین- یک ناحیه متنازع دیگری مابین دوکشور بطور خستگی ناپذیر جریان دارد. دستگاه رهبری چین حتماً باید از تعهداتش برای یک مرز دارای صلح وآشتی هند وچین احترام بگذارد.