قادرخان: نابغۀ چندکاره بالی وود

تنظیم وتهییه کنندگان: محمودعالم ملک وشمس شیروانی