عدالت اجتماعی اقضای وقت است

نویسنده وگوینده: پرفسورعلیم اشرف خان