کمیسیون انتخابات گفته است که تصمیمی در رابطه با برگذاری انتخابات مجلس قانونگذاری در جامو و کشمیر بزودی گرفته خواهد شد.

کمیسیون انتخابات گفته است که تصمیمی در رابطه با برگذاری انتخابات مجلس قانونگذاری در جامو و کشمیر بزودی گرفته خواهد شد. این کمیسیون دیروز با سه ناظر ویژه‌ای که توسط آن برای ارزیابی وضعیت در این ایالت منصوب شده در دهلی‌نو تشکیل جلسه داد. کمیسیون انتخابات در بیانیه‌ای گفت که بطور مرتب وضعیت را براساس زمان واقعی تحت نظارت قرار می‌دهد و همچنین اطلاعات لازم را از همۀ محافل بدست می‌آورد. ناظرین انتخابات اِ اس گیل، نور محمد و ونود زتشی بزودی از این ایالت بازدید خواهند.