وکلای مجلس بریتانیا برای مسترد ساختن امکانات کناره گیری از اتحادیه اروپا بدون قرارداد عقب کشی رای داده اند.  

وکلای مجلس بریتانیا برای مسترد ساختن امکانات کناره گیری از اتحادیه اروپا بدون قرارداد عقب کشی رای داده اند.  

این رای‌دهی قرار است ضرب الاجل بیست ونهم مارس برگزیت را بتاخیر اندازد. نخست وزیربریتانیا ترزامی یک پیشنهاد دولتی را برعلیه عدم معامله برگزیت در حدود ضرب الاجل بیست ونهم ماه مارس ارائه نموده بود که توسط مجلس عوام با اکثریت ۴۶ رای بتصویب رسیده چون ۳۲۱ وکیل مجلس دیروز ازان حمایت و ۲۷۸ وکیل مجلس با آن مخالفت نموده.

اکنون همۀ چشمها به رای دهی امروز دوخته شده که احتمالاً توقع است جویای تمدید وقت موجود برای بریتانیا برای مورد مذاکره قرار دادن یک قرارداد کناره گیری جدید با اتحادیه اروپایی بشود.

این بایستی توسط اتحادیه اروپا بتصویب برسد و طول مدت تمدید مرکز توجه آینده طرفین خواهد بود.