شرکت هواپیماسازی بوئینگ برای بتعلیق اندازی موقتی تمام دستۀ جهانی هواپیمای ۷۳۷ ماکس توصیه نموده است.

شرکت بوئینگ یکی از بزرگترین هواپیماساز جهانی برای بتعلیق اندازی موقتی تمام دستۀ جهانی هواپیمایی ۷۳۷ ماکس توصیه نموده است.

این اقدام هنگامی بعمل آمده پس از آن که کشورهای متعدد بشمول هند، چین، اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آمریکا کاربرد این هواپیما را در دنبال سقوط هواپیمایی شرکت هواپیمایی ایتوپی را ممنوع نموده که در آن ۱۵۷ نفر از مسافرین سرنشین کشته شدند. دنیس مولنبرگ رئیس ومجریه کل بوئینگ دربیانیه ای گفت که این شرکت هرکار ممکنه را برای دانستن علت این حوادث در مشارکت با تحقیق کنندگان انجام می دهد و در تضمین این که این مجدد روی ندهد کمک می نماید.