کابینه دولت مرکزی انتخابات عمومی لوک سبا برای ۲۰۱۹ را بتصویب رسانده است.

کابینه دولت مرکزی انتخابات عمومی لوک سبا برای ۲۰۱۹ را بتصویب رسانده است.

کابینه پیشنهاد الحاق قرارداد نائیس توسط هند در رابطه با طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات بمنظور ثبت نام علایم و قرارداد وین را نیز بتصویب رسانده است.

الحاق قراردادهای نائیس، وین و لوکارنو به اداره حق مالکیت روشنفکری در هند برای هماهنگ سازی سیستم‌های طبقه بندی برای آزمایش نشان تجاری و کاربرد طراحی به موجب سیستم‌های طبقه بندی جهانی کمک خواهد نمود.