اولین جلسه مابین هند وپاکستان برای بحث وبررسی و به مرحلۀ نهایی رساندن چگونگی‌هایی برای راهروِ کارتارپور امروز بر مرز اتاری واگا به طرف هند صورت خواهد گرفت.

اولین جلسه مابین هند وپاکستان برای بحث وبررسی و به مرحلۀ نهایی رساندن چگونگی‌هایی برای راهروِ کارتارپور امروز بر مرز اتاری واگا به طرف هند صورت خواهد گرفت. هند همچنین پیشنهاد نموده که یک مذاکرۀ بسطح فنی راجع به این راهرو نیز امروزدرحاشیه این جلسه صورت گیرد. این اقدام با توجه به تصمیم دولت برای فعال نمودن راهرو کارتار پور بمناسبت ۵۵۰مین سالروز تولد گرونانک دیوجی بعمل می آید.