هند وایالات متحده آمریکا برای تحکیم امنیت دوجانبه و همکاری هسته ای غیرنظامی بشمول تاسیس شش نیروگاه هسته ای آمریکا در هند تعهد نموده اند.

هند وایالات متحده آمریکا برای تحکیم امنیت دوجانبه و همکاری هسته ای غیرنظامی بشمول تاسیس شش نیروگاه هسته ای آمریکا در هند تعهد نموده اند. آمریکا پشتیبانی محکمش از عضویت بزودی هند درگروه تدارکات هسته ای را تجدید نموده است. این تعهد دیروز در نهمین دورۀ مذاکرات امنیت استراتژیکی هند و آمریکا در واشنگتن دی سی بعمل آمد. وزارت امورخارجه هند در بیانیه ای گفت که هیئت هند برهبری ویجای گوکله معاون وزارت امورخارجه این کشور بوده درحالیکه آندریا تامسن نایب وزیر کنترل سلاحها و امنیت بین المللی آمریکا رهبری کشور متبوعش را بعهده داشته. هند وآمریکا همچنین راجع به امنیت جهانی گسترده ای و چالشهای عدم تکثیر هسته ای نیز تبادل نظر نمودند. آنها تعهد شان برای همکاری با یکدیگر بمنظور جلوگیری از تکثیر سلاحهای کشندۀ همگانی و سیستم‌های تدارکات آن و عدم دسترسی این چنین سلاحها به عوامل تروریستی و غیردولتی را تکرار نمودند.