هیئت نمایندگی بی جِ پی با کمیسیون انتخابات ملاقات نموده خواستار اعلام نمودن تمام بنگال غربی بعنوان خیلی حساس شده؛ ممتا بنرجی این اقدام را مورد انتقاد قرارداده است.

یک هیئت نمایندگی حزب بی جِ پی برهبری وزیر مرکزی راوی شانکار پراساد دیروز در دهلی نو با کمیسیون انتخابات ملاقات نموده وزیرنامبرده ضمن گفتگو با خبرنگاران گفت که این حزب از این کمیسیون درخواست نموده که همۀ بنگال غربی را بعنوان خیلی حساس اعلام نماید. او گفت که آنها خواستار استقرار ناظرین مرکزی دراین ایالت در دورانِ انتخابات لوک سبا شده اند. سروزیر بنگال غربی و رئیس کنگرۀ ترینامول مامتا بانرجی این تقاضای حزب بی جِ پی بحضور کمیسیون انتخابات برای اعلام نمودن این ایالت بعنوان حساس را مورد انتقاد قرارداد. او درکلکتا گفت که این یک اهانت مردم این ایالت است. حزب بی جِ پی همچنین تقاضای پس گیری کمیسر پلیس سابق کلکاتا از وظیفۀ انتخابات نموده. آقای پراساد افزود که حزب بی جِ پی همچنین از کمیسیون انتخابات درخواست نموده که برعلیه رئیس حزب کنگره راهول گاندی برای بستن اتهامات غیرمصدقه برعلیه نخست وزیر دراحمدآباد درحالیکه ضابطه اخلاق قبلاً درحال اجرا است، اقداماتی را انجام بدهد.