دریک سلسلۀ انفجارهای مین زمینی در بخش دانته وارای بخش بستر چتیسگر یک جوان نیروی پلیس رزرو مرکزی کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند.

دریک سلسلۀ انفجارهای مین زمینی در بخش دانته وارای بخش بستر چتیسگر یک جوان نیروی پلیس رزرو مرکزی کشته و پنج تن دیگر مجروح شدند. خبرنگار آل اندیا رادیو گزارش می دهد که مائوگرایان این انفجارها را برعلیه یک تیم نیروی پلیس رزور مرکزی در ناحیه آران پور انجام داده که سرگرم یک عملیات جستجو بود. مائوگرایان این پرسنل امنیتی را از کمین گاه مورد حمله قرارداده که دست به آتش متقابل زده. مائوگرایان پس از یک نبرد مسلحانه به جنگل‌ها گریختند. تیم نیروی پلیس رزرو مرکزی که به هنگ ۲۳۱ تعلق داشته در عملیات ضد مائو گرایان در منطقه عشایری بستر به کار گماشته شده بود. جوانان مجروح بوسیلۀ هواپیما به پایتخت ایالتی رای پور برای معالجه برده شدند. وضع حال دو نفر از جوانان مجروح وخیم گذارش شده است.