حزب سوسیال دموکراتها درانتخابات عمومی فنلاند به پیروزی دست یافت.

حزب سوسیال دموکراتهای چپ گرادر انتخابات عمومی دیروز با یک اکثریت ناچیزی به پیروزی دست یافته وحزب فنلاندی افراطی چپ گرا را از اقتدار دور نگهداشته است. حزب سوسیال دموکراتهای برهبری انتی ریننه برحسب شمارش اوراق رای دهی صد درصد چهل کرسی را در پارلمان دویست عضوی فنلاند نصیب خود ساخته، درحالیکه حزب فنلاندی محض ۳۹ کرسی پارلمانی را برده است. حزب ائتلاف ملی ۳۸ کرسی و حزب مرکزی حاکمه ۳۱ کرسی را بدست آورده اند. احزاب دیگر کرسیهای باقیمانده را نصیب خود ساختند.

نخست وزیر روند جوها سیپیلا گفت که حزب مرکزش بزرگترین حزب خسارت بیننده می باشد. او تصامیم اقتصادی سرسخت توسط حکومتش در کوششی برای ایجاد توازن مجدد اقتصاد را علت شکست حزبش قرار داد. دموکراتهای سوسیال برای اولین بار درطول شانزده سال دولت را درآن کشور تشکیل خواهد داد اگرچه آن یک عضو کهتر ائتلاف بوده است.