۲۹مین جشنواره کتاب بین المللی ابوظبی قرار است توجه بیشتر از یک هزار نفر از نمایش دهندگان از پنجاه کشور را بخود جلب نماید.

۲۹ سلسله جشنواره کتاب بین المللی ابوظبی قرار است توجه بیشتر از یک هزار نفر از نمایش دهندگان از پنجاه کشور را بخود جلب نماید. هند دراین جشنواره کتاب بعنوان مهمان افتخاری نامزد شده است. این جشنواره کتاب قرار است از تاریخ بیست وچهارم الی سی ام ماه جاری در پایتخت امارات متحده عربی صورت گیرد که درآن انتظار می رود ۵۰۰ هزار عنوان کتاب بمعرض نمایش گذارده بشوند.