پاکستان یکصد ماهیگیر دیگر هندی را بطورحسن نیتی رها ساخته است.

پاکستان یکصد نفر از ماهیگیران دیگر هندی را بطورحسن نیتی رها ساخته است. این ماهیگیران بطور جزو گروه دوم ۳۶۰ زندانی هندی در روز شنبه برحسب تعهد پاکستان به رها سازی زندانیان هندی در چهارمرحله، رها ساخت. گروه اول یکصد ماهیگیر درتاریخ هفتم ماه جاری رها ساخته شده بود.

منابع حاکیست که این ماهیگیران رها شده از زندان مالیر واقع در کراچی از طریق قطار به لاهور برده شدند. آنها امروز به مسئولین هندی در مرز واگا تحویل داده خواهند شد.

خبرنگار آل اندیا رادیو گزارش می دهد که اغلب این ماهیگیران هندی از ایالت گجرات هند اند که باتهام ماهیگیری نامشروع در آبهای پاکستانی در بحرعرب دستگیر نموده شده بودند. یکصد ماهیگیر دیگر در تاریخ ۲۲ آوریل رها ساخته خواهند شد، درحالیکه ماهیگیران باقیمانده در تاریخ ۲۹ آوریل رهایی خواهند یافت.