تلفات جانی ناشی از جریان سیل درایران به ۷۶ نفر رسیده است.

در ایران تلفات جانی ناشی از جریان سیل به میزان ۷۶ نفر رسیده درحالیکه اخطارهای سیلاب در قسمت‌های اعظم آن کشور هنوز پابرجا است. استانهای شمالی خوزستان  و ایلام تحت تاثیر شدید جریان سیل قرار دارند که در وهله اول به قسمت شمال شرقی آن کشور آسیب رسانده که صدها و هزارها نفر را وادار به تخلیه از شهرها و روستاها نموده. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی گفت که بیست وپنج استان و بیشتر از ۴۴۰۰روستا در سراسر آن کشور تحت تاثیر سیلاب قرار دارند. رسانه‌های گروهی محلی گزارش نموده که بیشتر از هفت صد پل کاملاً نابود شده و بیشتر از 14 هزار کیلومتر جاده آسیب دیده است.