سازمان بازرسی ملی پنجمین متهم را در رابطه با قضیه حمله تروریستی لِت پورا دستگیر نموده است.

سازمان بازرسی ملی پنجمین متهم ارشاد احمد رشی را در رابطه با حمله تروریستی بر یک گروه نیروی پلیس رزور مرکزی هند درسال ۲۰۱۷ در روستای لِت پورا در بخش پولوامای جامو وکشمیر بازداشت نموده است. این حمله توسط سه تروریست متعلق به جیش محمد انجام داده شده بود. دراین حمله پنج پرسنل نیروی پلیس رزرو مرکزی بشهادت رسیده و در رویارویی همۀ سه نفر از تروریستها کشته شده بود.