صندوق پول بین ا لمللی روند رشد اقتصادی هند را ستایش می نماید

نویسنده: ساتیاجیت مهانتی

مترجم: دکتراحمدعلی

رشد میانگین اقتصادی هند در طول پنج سال گذشته بالاتر از ۷درصد می بوده است. این هند را مبدل به یکی از سریعترین اقتصاد روبه رشد جهان ساخته است. رخ دادن این رشد اقتصادی هند در پرتو کندی اقتصادی در بعضی از کشورها، دچارشدن سرمایه گذاری‌های جهانی با خطرات روبه پائین، روند محکم حمایت از مصنوعات تجارت داخلی و وضع نامعلومی برسر پیمان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی، قابل تحسین وستایش بیشتری است. صندوق پول بین المللی در آخرین گزارش خود پیشرفت اقتصادی هند را مورد تمجید و تحسین قرار داده و راجع به ر شد اقتصادی ۷.۳ درصد درسال مالی ۲۰۱۹-۲۰۲۰ پیش گویی نموده است. هند با حصول این رشد اقتصادی اش مطمئن است که تورم تحت کنترل است و کسر مالی ناخالص برحسب اهداف معینه در بودجه قرار دارد.

هند عده‌ای از اصلاحت اقتصادی عمده را آغاز نموده است که ماهرین تجاری و اقتصادی در داخل و خارج از این کشور از آن قدردانی نموده اند. صندوق پول بین المللی بر تاثیرات دگرگونی مالیات بر کالاها و سرویسها تاکید وارد آورده که در نیمه شب تاریخ یکم ژوئیه سال ۲۰۱۷ براه انداخته شده بود. این نظم مالیات برکالاها و سرویسها نه محض مبنی بر اصول وضوابط احتیاط مالی ایجاد یک نوع بازار در یک ملت می باشد بلکه نیز یکی از بهترین تجربات فدرالیسم همکارانه ای است که هیچ کدام دموکراسی بزرگ درجهان تابحال شاهد آن بوده است. علاوه براین، کد رستگاری و ورشکستگی مالی در حل مسایل مربوط به ورشکتگی‌ها معاونت نموده و جریان بازرگانی را آسانتر ساخته است.

اصلاحات مربوط به بخشها مانند معرفی ترخیصهای وارداتی یک پنجره‌ای و آسانی در حصول اجازه نامه‌ها نیز محیط بازرگانی را آسانتر نموده و در پیشرفت رشد اقتصادی هند کمک نموده است. درطول چندسال گذشته یک پیشرفت بزرگی بمنظور توسعه دیجیتال سازی بعمل آمده که شامل کاربرد وسایل دیجیتالی برای تدارکات و پرداختها و مهمتر از همه انتقال منافع برنامه‌های کمک اجتماعی ازطریق دیجیتال سازی می باشد. صندوق بین المللی پول از دگرگونی دیجیتالی هند برای کاهش فرصتهای فریبکاری تحسین وستایش نموده است. سازمانهای اقتصادی بین المللی دیگر مانند بانک جهانی و بانک عمرانِ آسیایی نیز از اصلاحات اقتصادی هند و اساس محکمش تحسین وستایش نموده اند. فراهمی تسهیلات در بازرگانی توسط بانک جهانی شاهد پیشرفت موقعیت هند از یکصد وسی درسال ۲۰۱۶ به ۷۷مین درجه درسال ۲۰۱۸ میلادی بوده است.

درحالیکه شاخص‌های رشد بطور قاطع باعث جشن گیری است، بهرحال صندوق بین المللی پول خواستار احتیاط هم شده که هند لزومی دارد نسبت به آن محتاط باشد تا سرعت رشد این کشور از جاده اش منحرف نشود.

پیش بینی رشد برای اقتصاد جهانی از جمله بازارهای روبه ظهور بدبینانه می باشد و این می تواند براقتصاد هند تاثیر معکوس را بگذارد. هند به صورت کاهش قیمت‌های اجناس ونفت خام انعطاف پذیری را ازخود نشان داده که راحتی است که ممکن است درطول چند سال آینده روبه کاهش می نهد. این طور برای نگهداری تحرک آنی رشد صندوق بین المللی پول برای انسجام مالی و کاهش وام دولتی توصیه نموده است. صندوق بین المللی پول بخصوص به لزوم اصلاحات در بخشهای بانکی و کار برای افزایش محیط بازرگانی و پیشرفت سریع رشد فراگیر اشاره‌ای نموده است. صندوق بین المللی پول برای کاهش شدید دارایی‌های غیرفعال بانکها و افزایش درسطح سرمایه بخصوص بانکهای دولتی توصیه نموده است. این همچنین به لزوم جلوگیری از یارانه‌ها و برای مدیریت مالیات ازجمله برای موثر تر نمودن مالیات بر کالاها و خدمات تاکید نموده است. تعهد هند برای پیشرفت هرچه سریعتر دستور کار اصلاحاتش ازطریق از بین بردن قوانین و مقررات کهنه که در راه بازرگانی مانعی را بوجود آورده یک شعاع امید می باشد. هند همچنین سیاست جدید را برای جلب سرمایه گذاری‌ها و توسعه رشد وابسته به صادرات تدوین می نماید.