سازمان بهداشت جهانی برسر افزایش ۳۰۰درصد درسرخک درجهان هشدار داده است.

سازمان بهداشت جهانی برسر افزایش ۳۰۰ درصد درشیوع سرخک درجهان در ربع اول سال ۲۰۱۹ درمقایسه با سال گذشته هشدار داده است. سازمان بهداشت جهانی حاکیست که آمار موقتی روند وضوح شیوع این مرض در همۀ مناطق را نشان داده است.

سازمان بهداشت جهانی دیروز ابراز نموده  که روند‌های اوایلی برای سال ۲۰۱۹ احتمالاً شدت شیوع این مرض را ناچیزپنداشته. ۱۷۰ کشور تابحال درسال جاری ۱۱۲۱۶۳ مریض این مرض را به سازمان بهداشت جهانی گزارش داده است.

۱۶۳ کشور تا این هنگام درسال ۲۰۱۸ میلادی ۲۸۱۲۴ نفر از مریضان مبتلای این مرض را گزارش داده بودند. آفریقا شاهد بزرگترین افزایش ناگهانی ۷۰۰درصد درشیوع این مرض که بعلت پوشش واکسیون زنی ضعیف تر از مناطق دیگر رخ داده، گردید.