کابینه مرکزی هند قرارداد همکاری میان هند ودانمارک را در زمینه انرژی قابل تجدید تصویب نموده است.

کابینه مرکزی هند قرارداد همکاری میان هند ودانمارک را در زمینه انرژی قابل تجدید تصویب نموده است.

قرارداد مذکور درماه مارس سال جاری در دهلی نو امضا شده بود. نواحی همکاری شامل تولید استعداد تکنیکی برای اداره پروژه‌های دور از ساحل بمنظور توسعه دادن صنایع شایانی بادی می باشد. در یک نشریه رسمی گفته شده است که امضای مدارک در تحکیم همکاری دوجانبه میان دوکشور کمک خواهد نمود.