درایالت جارکند سه نفر از اعضای مائوگرا و یک سرباز پلیس رزرو مرکزی کشته شدند.

درایالت جارکند سه نفر از اعضای مائوگرا ویک سرباز پلیس رزرو مرکزی کشته شدند. این تصادم صبح روز دوشنبه در جنگلهای ناحیه بلبهاگهات رخ داد وقتی سربازان نیروی پلیس رزرو مرکزی عملیات ضد نکسل را انجام می دادند.

آنها گفتند که سه جسد مائونوازان همراه با سلاحهای شان از محل تصادم بدست آمده است. نیروی مرکزی در تلاش سلاحهای بیشتری می باشد.