هند یک موشک جدید دوربرد کروز موسوم به نیربهای را بطور موفق آمیز آزمایش نموده است.

سازمان عمران وتحقیقات دفاعی هند دیروز موشک دوربرد کروز موسوم به نیربهای را از مرکز پرتاب چاندی پور واقع در ایالت اودیسا، بطور موفق آمیز آزمایش نموده است. وزارت دفاع گفت که این ششمین پرواز آزمایش موشک است و هدف آن ثابت کردن صلاحیت موشک کروز می باشد.