رای گیری مجدد در ۱۹ مرکز اخذ آرا درایالت اروناچل پرادش هند برگزار خواهد شد.

کمیسیون انتخاباتی هند در روز چهارشنبه برای برگزاری رای گیری مجدد در ۱۹ مرکز اخذ آرای در ایالت اروناچل پرادش هند دستور داده است.

مامور کل اضافی کمیسیون انتخاباتی در ایالت اروناچل پرادش کانگی دارانگ در گفتگو با خبرنگاران اطلاع داد که کمیسیون انتخاباتی هند رای گیری بعمل آمده در آن مراکز اخذ آرا را بعنوان باطل و غیرمعتبر اعلام نموده و برای رای گیری تازه در تاریخ ۲۰ ماه جاری دستور داده است.  

این رای گیری مجدد از ساعت شش قبل از ظهر تا ساعت دو بعد از ظهر بعمل خواهد آمد.

رای گیری تازه در شش مرکز اخذ آرا در حوزه پارلمانی اروناچل شرق و ۱۳ مرکز اخذ آرا در حوزه پارلمانی اروناچل غرب برگزار خواهد شد.

رای گیری همزمان برای مجلس قانون گذاری ۶۰ عضوی و دو کرسی مجلس مردم در اروناچل پرادش در مرحله اول رای گیری در تاریخ یازدهم ماه جاری بعمل خواهد آمد.